Skip to Content

Pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 206 – v III. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně

Datum konce výběrového řízení: 
7. 8. 2012 16.00

Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout nebo jej poskytnout jako výpůjčku

  Dokument ke stažení VČETNĚ PŘÍLOH (.pdf)
  Plán nadzemního podlaží s kancelářeni (.pdf)
  Orientační plán (.jpg)

V souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna

 1. Pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 206 – v III. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, číslo popisné 783, na pozemku p. č. 1271, k. ú. Veveří, svěřeného k výkonu činnosti Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci, Radnická 2-10, 658 78  Brno, IČ 00 10 14 60. Předmět pronájmu je nebytový prostor o výměře 14,5 m2 a zázemí o výměře 17 m2. Prostory jsou vhodné zejména jako kancelář, kontaktní místo, pobočka, badatelna apod. se zázemím. Doba nájmu je cca od září 2012 na dobu neurčitou. Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 8. 2012 včetně. Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce MMB a na internetových stránkách www.brno.cz

(bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní Mgr. Miroslav Maixner, provozní kina Art, tel.: 549 255 253, e-mail: maixner@ticbrno.cz. Za Kancelář primátora města Brna vyřizuje Mgr. Šárka Bohuslavová, tel.: 542 172 318,
e-mail: bohuslavova.sarka@brno.cz)

 1. Pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 212 – v II. nadzemním podlaží objektu kina Art v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, číslo popisné 783, na pozemku p. č. 1271, k. ú. Veveří, svěřeného k výkonu činnosti Turistickému informačnímu centru města Brna, příspěvkové organizaci, Radnická 2-10, 658 78  Brno, IČ 00 10 14 60. Předmět pronájmu je nebytový prostor o výměře 35,37 m2 a zázemí o výměře 17 m2. Prostory jsou vhodné zejména jako kancelář, kontaktní místo, pobočka, badatelna apod. se zázemím. Doba nájmu je cca od září 2012 na dobu neurčitou. Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 8. 2012 včetně. Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední desce MMB a na internetových stránkách www.brno.cz

(bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní Mgr. Miroslav Maixner, provozní kina Art, tel.: 549 255 253, e-mail: maixner@ticbrno.cz. Za Kancelář primátora města Brna vyřizuje Mgr. Šárka Bohuslavová, tel.: 542 172 318,
e-mail: bohuslavova.sarka@brno.cz)

Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem.


                                                                                    Ing. Milan Kohout v. r.

                                                                                     vedoucí Kanceláře primátora města Brna

 

 

Kancelář primátora MĚSTA BRNA, Dominikánské NÁM. 1, 601 67 BRNO

 

PODMÍNKY NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ

Statutární město Brno vyhlašuje nabídkové řízení na pronájem nebytových prostor – kanceláře č. 206/212 v II. a III. nadzemním podlaží objektu kina Art  v Brně, Cihlářská 19 - Botanická 16, číslo popisné 783, na pozemku p. č. 1271, k. ú. Veveří, svěřeného k výkonu činnosti Turistickému informačnímu centru, příspěvkové organizaci, Radnická 2-10, 658 78  Brno, IČ: 00 10 14 60 (dále jen správce objektu).

Podmínky nabídkového řízení jsou stanoveny prostřednictvím vzoru smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 tohoto záměru.

Nebytové prostory jsou přístupné z ulice Botanická.

Nebytový prostor výlučně užívaný nájemcem není vybaven nábytkem.  

Nabídka musí obsahovat:

A. Požadavky na nabídku

a)      Zájemci uvedou v nabídce tyto údaje:

­         specifikaci činnosti, která bude v pronajatých nebytových prostorách provozována – konkrétní
         podnikatelský záměr;

­         nabídku ročního nájemného v Kč, kterou je zájemce za pronájem jednotlivých prostor ochoten hradit;

­         prohlášení zájemce, že je svou nabídkou vázán po dobu 60 dní; tato lhůta začne běžet dnem
         následujícím po skončení lhůty pro podávání nabídek;

­         doklad o oprávnění jednat za zájemce nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku),
         pokud právní úkony zájemce nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem;

­         další dokumenty požadované v nabídkovém řízení.

b)      Nabídka bude zpracována v českém jazyce, v písemné formě.

c)      Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za zájemce

d)     Součástí nabídky je návrh smlouvy, který nebude pevně spojen s nabídkou.

 

B. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

Zájemce prokáže splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů doklady, které jsou uvedeny níže. Jednotlivé doklady budou přiloženy k nabídce zájemce. Doklady musí být předloženy v českém jazyce, u zahraničních osob v původním jazyce současně s ověřeným překladem do českého jazyka. Čestná prohlášení musí být podepsána osobami oprávněnými jednat za zájemce, nebo jeho jménem (např. plná moc, výpis z obchodního rejstříku), pokud právní úkony (např. podpis nabídky) nečiní fyzická osoba, která je sama zájemcem. Doklady budou předloženy v originále nebo v kopii s úředním ověřením pravosti.

 

Základní kvalifikační předpoklady

Čestné prohlášení zájemce, že:

 1. na jeho majetek nebyl prohlášen konkurz, není proti němu zahájeno konkurzní nebo vyrovnávací řízení, nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl zamítnut pro nedostatek jeho majetku;
 2. není v úpadku, není proti němu zahájeno insolvenční řízení, nebylo vůči němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut pro nedostatek majetku a není veden jako dlužník v insolvenčním rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobu jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 3. není v likvidaci; (je-li právnickou osobou)
 4. nemá žádné splatné dluhy vůči statutárnímu městu Brnu, městským částem a právnickým osobám zřízeným statutárním městem Brnem nebo právnickým osobám, kde je statutární město Brno vedeno v obchodním rejstříku jako společník či akcionář, a nevede se statutárním městem Brnem či jím zřízenými právnickými osobami, kde je statutární město Brno vedeno v obchodním rejstříku jako jejich společník či akcionář, žádný soudní spor;
 5. nemá v evidenci daní v místě podnikání zachyceny daňové nedoplatky, nemá splatný nedoplatek na pojistném na penále na veřejném zdravotním pojištění a na pojistném a na penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
 6. nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání zájemce, nebo pro trestný čin hospodářský nebo pro trestný čin proti majetku. Právnické osoby předloží čestné prohlášení o beztrestnosti všech osob, které vykonávají funkci statutárního orgánu;
 7. dle jeho znalostí není proti němu veden výkon rozhodnutí či exekuce;

 

Čestné prohlášení zájemce, kterým bere na vědomí, že:

 1. statutární město Brno je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho činnosti.
 2. budova kina Art v Brně, Cihlářská 19 – Botanická 16, číslo popisné 783, na pozemku p. č. 1271, k. ú. Veveří, se nachází na území městské památkové rezervace Brno;

 

Čestné prohlášení zájemce, ve kterém prohlašuje, že:

10.  je svou nabídkou vázán po dobu 60 dní;  tato lhůta začne běžet dnem následujícím po skončení lhůty pro podávání nabídek.

Texty čestných prohlášení jsou přílohami č. 2 – 3 tohoto záměru.

Profesní kvalifikační předpoklady:

1.  Úředně ověřený doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu zamýšlené činnosti v pronajímaných prostorách, tímto dokladem se rozumí zejména výpis z živnostenského rejstříku nebo živnostenský list, (příp. do vydání výpisu stejnopis ohlášení s prokazatelným doručením příslušnému živnostenskému úřadu), vydaný příslušným živnostenským úřadem (nikoli výstup z informačního systému veřejné správy - CZECH POINT) nebo

2.   výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, je-li v ní zájemce zapsán

     (požadované doklady nesmí být ke dni skončení lhůty pro podání nabídek starší tří měsíců).

Předkládá-li nabídku více zájemců společně, prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů alespoň jeden z nich. Základní kvalifikační předpoklady prokáže každý zájemce samostatně. V nabídce bude doložen v originále doklad obsahující závazek, že zájemci podávají společnou nabídku, budou vůči statutárnímu městu Brnu a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s nabídkovým řízením zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání nabídkového řízení i po dobu trvání nájemního vztahu. Zájemci předloží způsob příp. zastupování ve věci společného návrhu.

 

C. Kritéria hodnocení nabídek:

- výše nájemného, které je nájemce ochoten hradit

Jednotlivé nabídky budou posuzovány dle výše nájemného, v případě shody více zájemců bude posuzován konkrétní podnikatelský záměr.

 

D. Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 8. 2012 ve 12 hod.

Otevírání obálek a hodnocení nabídek komisí je neveřejné.

 

E. Označení, obsah a způsob podání nabídky

Zájemci podají nabídku v písemné podobě v řádně uzavřené obálce. Obálka s nabídkou bude označena názvem nabídkového řízení „Pronájem nebytového prostoru č. ……. (206 nebo 212 – doplní zájemce) v objektu kina ART v Brně NEOTEVÍRAT“ a bude na ní uvedena adresa, na níž je možné zaslat zájemci případné oznámení o tom, že jeho nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek. Obálka s nabídkou bude na uzávěru opatřena razítkem, pokud jej zájemce používá, případně podpisem zájemce, je-li fyzickou osobou, či podpisem osoby vykonávající funkci statutárního orgánu zájemce, je-li právnickou osobou. Nabídka zájemce musí být na níže uvedenou adresu doručena, nikoliv tedy pouze předána k poštovní přepravě do konce lhůty pro podání nabídek.

 

F.  Místo pro podání nabídky

a) Poštou se nabídka podává na adresu: Kancelář primátora města Brna, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno;

b) Osobně se nabídka podává na adresu: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Kancelář primátora města Brna, Dominikánské nám. 1 (sekretariát primátora), 601 67 Brno, a to v pracovních dnech od 8 do 14 hod.

 

G. Uzavření smlouvy

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (smlouva). Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především řádné podepsání všech úplných vyhotovení návrhu smlouvy do 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy uchazeči a jeho zaslání nebo předání zpět do Kanceláře primátora města Brna na adresu dle bodu F. Pokud vybraný uchazeč řádně nepodepíše návrh smlouvy do 30 dnů ode dne jeho doručení uchazeči, považuje se tato skutečnost za odmítnutí vybraným uchazečem uzavřít smlouvu a smlouva bude uzavřena s druhým uchazečem v pořadí. Obdobně bude postupováno v případě, že smlouvu odmítne uzavřít druhý uchazeč v pořadí, přičemž bude přistoupeno k uzavření smlouvy s dalším uchazečem v pořadí.

 

H. Podmínky nabídkového řízení

 1. Nabídkového řízení se mohou zúčastnit i zahraniční osoby (tzn. fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR).
 2. Pokud nabídka nebude obsahovat požadavky v  části A a B a pokud nebude splňovat formální předpoklady dle předchozích odstavců, bude vyřazena z nabídkového řízení.
 3. Statutární město Brno si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek, příp. nabídkové řízení kdykoli do uzavření smlouvy zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem.
 4. Zájemce nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s jeho účastí v nabídkovém řízení.
 5. Nabídky nebudou uchazečům vráceny.
 6. Nabídky nemohou obsahovat variantní řešení.
 7. Pronájem nebytových prostor podléhá schválení Radou města Brna dle zákona
  č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
 8. Bližší informace o nabízených prostorách poskytne, popřípadě prohlídku umožní Mgr. Miroslav Maixner, provozní kina Art, tel.: 549 255 253, e-mail: maixner@ticbrno.cz. Za Kancelář primátora města Brna vyřizuje Mgr. Šárka Bohuslavová,  tel.: 542 172 318, e-mail: bohuslavova.sarka@brno.cz

 

                                                                                              Ing. Milan Kohout
                                                                                              vedoucí Kanceláře primátora města Brna

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ:

  Dokument ke stažení VČETNĚ PŘÍLOH (.pdf)
  Plán nadzemního podlaží s kancelářeni (.pdf)
  Orientační plán (.jpg)